Contract turist

CONTRACT DE COMERCIALIZARE SERVICII
Partile contractante:
Top Travel Office SRL, cu sediul social în Bucuresti, Bulevardul Dacia nr. 20, birou HDR2, etaj 5,
sector 1, inregistrata la Registrul Comertului cu nr.: J40/7075/2020, C.I.F.: RO24413926, pentru
Agentia de Turism Top Travel Office, titulara a Licentei de Turism Organizator 183 din data
23.11.2020, cu sediul în Bucuresti, Bulevardul Dacia nr. 20, birou HDR2, etaj 5, sector 1,
contact@balneomedica.ro, telefon 021 327 47 27/0724 300 003, reprezentata prin Marin Maria
Elisabeta în calitate de Administrator, denumita în continuare Agentia
Și
Dl/d-na __________________________, domiciliat / domiciliata in_________________________,
telefon __________, email ___________, posesor / posesoare al / cartii de identitate seria _______
nr. ___________, eliberat / eliberata de ____________ la data de ______________ , CNP
__________ in calitate de CĂLĂTOR,
au convenit la încheierea prezentului contract de comercializare servicii.
1. DEFINITII SI INTERPRETARE
1.1. Definitii si reguli de interpretare aplicabile prezentelor Conditii generale de rezervare:
a) AGENTIE/TOP TRAVEL OFFICE – se intelege Agentia de turism TOP TRAVEL OFFICE, care
actioneaza in calitate de intermediar in relatia cu alti Furnizori/Prestatori de servicii de calatorie,
solicitand/rezervand/achizitionand aceste servicii unice de calatorie si/sau servicii de calatorie
asociate pe seama Calatorului.
b) Calator, Dvs., Al/A/Ale Dvs. – se intelege orice persoana fizica, care
solicita/rezerva/achizitioneaza prin intermediul TOP TRAVEL OFFICE un serviciu unic de calatorie in
scop turistic sau de afaceri.
c) Remuneratia – se intelege retributia pe care Calatorul se obliga sa o plateasca catre TOP
TRAVEL OFFICE in orice situatie (inclusiv in situatii de forta majora sau caz fortuit), pentru serviciile
de intermediere unice de calatorie pe seama Calatorului cu desfasurare/prestare in Romania si in
afara Romaniei, efectuate in conformitate cu prezentele Conditii.
d) Tichete de Vacanta, in înțelesul ordonanței de urgență OUG 8, cu excepția cazurilor în care se
prevede în mod expres altfel, termenul “voucher de vacanță” va fi interpretat ca făcând referire atât
la voucherul de vacanță pe suport hârtie, cât și la voucherul de vacanță pe suport
electronic.Serviciile ce se pot achizitiona pe baza voucherelor de vacanță, cuprind servicii de cazare
(minim și care sunt obligatorii conform actelor normative mai sus amintite), alimentație publică,
transport, tratament balnear, agrement, toate avand locul de desfășurare pe teritoriul României.
e) Furnizor/Prestator – se intelege orice persoana fizica sau orice persoana juridica terta (companii
de transport, unitati de cazare, firme de rent-a-car, alte agentii de turism, alti furnizori/prestatori de
servicii de calatorie etc.), alta decat TOP TRAVEL OFFICE, care ofera si/sau presteaza serviciul
unic de calatorie solicitat/rezervat/achizitionat de Calator.
f) NOI, AL NOSTRU/A NOASTRA/AI NOSTRI/ALE NOASTRE, NOUA se refera la TOP TRAVEL
OFFICE, precum si la angajatii si salariatii sai.
g) Penalizare – se intelege costul specificat in prezentele Conditii generale sau in documentele
inmanate/transmise Calatorului (dupa caz, confirmarea de rezervare, detalii rezervare, email etc.),
pe care trebuie sa il achite Calatorul catre TOP TRAVEL OFFICE sau catre Furnizor/Prestator, in
cazul modificarii/anularii/renuntarii la serviciul unic de calatorie solicitat/rezervat/achizitionat de
Calator, din vina Calatorului.
h) Pret – se intelege, dupa caz, pretul total al serviciul unic de calatorie solicitat/rezervat/achizitionat
de Calator pe care Calatorul se obliga, sa il plateasca catre TOP TRAVEL OFFICE sau catre
Furnizor/Prestator, dupa caz, in baza facturii proforma/facturii fiscale emisa de TOP TRAVEL
OFFICE sau de Furnizor/Prestator. Pretul include remuneratia/marja AGENTIEI si alte cheltuieli
pentru intermedierea serviciului unic de calatorie..
i) Renuntare – se inteleg, dupa caz, urmatoarele situatii:
1. refuzul Calatorului de a achita diferenta pentru serviciul unic de calatorie;
2. neprezentarea Calatorului, cu rezervarea efectuata si avans achitat, pentru a plati diferentele;
3. neprezentarea Calatorului, cu rezervarea efectuata si pret integral platit, la aeroport/locul de
plecare/destinatie;
4. retragerea Calatorului, exprimata in scris;
5. Calatorul din propria dorinta/initiativa decide sa inlocuiasca serviciul unic de calatorie cu servicii
de calatorie a altor Furnizori/Prestatori, contractate pe cont propriu sau decide sa intrerupa
sejurul/calatoria;
6. Calatorul nu poate pleca in sejur/calatorie pentru ca documentele personale necesare in vederea
efectuarii calatoriei nu sunt conforme normelor legale sau este in imposibilitatea de a parasi
teritoriului tarii, din alte motive ce tin de persoana acestuia;
7i. Calatorul este intors de la granita sau nu i se permite tranzitul/intrarea pe teritoriul unui stat de
catre serviciul de graniceri/politia de frontiera;
8. Refuzul de imbarcare a Calatorului din partea companiei aeriene din motive ce tin de persoana
Calatorului;
j) Serviciu Unic de Calatorie – se intelege un serviciu de calatorie, astfel cum sunt acestea definite
la art. 3, p. 15 din OG nr. 2/2018 (transport, cazare, rent-a-car, alte servicii de calatorie),
solicitat/rezervat/achizitionat de Calator prin intermediul TOP TRAVEL OFFICE, in baza unei cereri
de rezervare si oferit si/sau prestat de catre Furnizori/Prestatori terti.
k) Serviciu Unic de Calatorie Extern – se intelege orice serviciul unic de calatorie
solicitat/rezervat/achizitionat de Calator prin intermediul TOP TRAVEL OFFICE, destinat turismului
extern, cu desfasurare/prestare totala sau partiala in afara Romaniei (prin partiala se intelege de ex.
transportul catre o alta tara cu plecare din Romanie si/sau viceversa, rent-a-car cu plecare din
Romania catre o alta tara si/sau viceversa, alte servicii de calatorie care isi incep
desfasurarea/prestarea in Romania si continua in alta tara si/sau viceversa).
l) Zile – se intelege zilele calendaristice, cuprinzand toate cele sapte zile ale saptamanii, cu
mentiunea ca, in cazul notificarilor, ziua in care s-a transmis notificarea nu se ia in considerare in
cadrul termenului limita.
1.2. TOP TRAVEL OFFICE intermediaza pentru Calator solicitarea/rezervarea/achizitionarea
serviciilor unice de calatorie de la alti Furnizori/Prestatori a serviciilor de calatorie.
Prin activitatea de intermediere desfasurata de TOP TRAVEL OFFICE se intelege:
a) activitatea de contractare, facturare si de incasare a contravalorii serviciilor de calatorie, in
numele si pe seama Furnizorului/Prestatorului, in temeiul unui acord/contract incheiat in acest sens
de catre Furnizor/Prestator cu AGENTIA;
b) activitatea de contractare, facturare si de incasare a contravalorii serviciilor de calatorie, in nume
propriu, dar pe seama Furnizorului/Prestatorului, in temeiul unui acord/contract incheiat in acest
sens de catre Furnizor/Prestator cu AGENTIA;
c) activitatea de contractare in numele si pe seama Calatorului, in situatia in care intre TOP TRAVEL
OFFICE si Furnizorul/Prestatorul solicitat de Calator nu exista nici un acord/contract incheiat, caz in
care Calatorul imputerniceste AGENTIA in baza unei cereri telefonice sau scrise, sa-i reprezente
interesele fata de Furnizor/Prestator, in scopul solicitarii/rezervarii/achizitionarii serviciului unic de
calatorie.
d) situatia in care Calatorul incheie direct contractul cu Furnizorul/Prestatorul, ca urmare a
intermedierii facilitate de TOP TRAVEL OFFICE;
1.3.TOP TRAVEL OFFICE, in calitatea sa de intermediar, raspunde fata de Calator pentru
executarea necorespunzatoare sau neexecutarea serviciului unic de calatorie de catre
Furnizor/Prestator, doar in situatia in care executarea necorespunzatoare sau neexecutarea
serviciului unic de calatorie se datoreaza culpei exclusive a AGENTIEI.
TOP TRAVEL OFFICE este exonerata de orice raspundere fata de Calator, pentru executarea
necorespunzatoare sau neexecutarea serviciului unic de calatorie din vina Furnizorului/Prestatorului
(inclusiv ca urmare a insolvabilitatii, insolventei sau falimentului Furnizorului/Prestatorului).
2. APLICABILITATE
2.1. Prevederi generale
2.1.1. Prezentele Conditii generale sunt completate, in cazul solicitarii/rezervarii/achizitionarii
serviciului unic de calatorie ce reprezinta transportul aerian, cu prevederile Conditiilor generale de
rezervare si vanzare a biletelor de avion, afisate pe pagina web la adresa:
https://www.balneomedica.ro/termeni-si-conditii
In cazul aparitiei unor neconcordante dintre prevederile prezentelor Conditii si prevederile Conditiilor
generale de transport aerian, se aplica prioritar Conditiile generale de transport aerian.
2.1.2. Pe langa prezentele Conditii generale aplicabile, fiecare Furnizor/Prestator de servicii poate
formula propriile conditii aplicabile, care vor guverna serviciul unic de calatorie. TOP TRAVEL
OFFICE solicita Calatorului sa se asigure ca a parcurs atat prezentele Conditii generale, cat si
conditiile speciale aplicabile fiecarui serviciu unic de calatorie prestat de Furnizorul/Prestatorul de
servicii relevant, inainte de a finaliza tranzactia cu NOI sau cu Furnizorul/Prestatorul de servicii.
2.1.3. In cazul in care oricare dintre mentiunile prezentelor Conditii generale contravine prevederilor
obligatorii ale oricarei legi aplicabile, legea aplicabila se aplica prioritar fata de prezentele Conditii
generale, celelalte prevederi din prezentele Conditii generale ramanand, cu toate acestea, valabile.
2.2. Preturile practicate. Remuneratia. Conditiile si Graficul de plata. Rezervarea
2.2.1. Ne rezervam dreptul de a modifica oricand Preturile practicate, Remuneratia, Conditiile si
Graficul de plata din prezentele Conditii generale.
2.2.2. Angajatii si salariatii Nostri au obligatia sa respecte Preturile practicate, Remuneratia,
Conditiile si Graficul de plata.
2.2.3. Preturile/Remuneratia in vigoare la momentul rezervarii/achizitiei serviciului unic de calatorie
se vor aplica pentru acea rezervare/achizitie, cu obligatia respectarii de catre Calator a Conditiilor si
Graficului de plata din prezentele Conditii generale sau dupa caz din Cererea de rezervare a
serviciului unic de calatorie transmisa de pe site cu denumirea NOTIFICARE REZERVARE sau
din oricare alt document inmanat/transmis Calatorului de catre AGENTIE.
2.2.4. Remuneratia datorata AGENTIEI de catre Calator pentru serviciile de intermediere a
serviciului unic de calatorie cu desfasurare/prestare atat in Romania cat si in afara Romaniei este de
minim 5 – 10% din pretul total al rezervarii/achizitiei serviciului unic de calatorie. Remuneratia TOP
TRAVEL OFFICE este inclusa in pretul comunicat Dvs.
Remuneratia este datorata de Calator din momentul rezervarii/achizitiei serviciului unic de calatorie
cu desfasurare/prestare in si in afara Romaniei
In toate cazurile de renuntare/suspendare/neprestare/anulare a rezervarii/achizitiei serviciului unic
de calatorie cu desfasurare/prestare in si in afara Romaniei, indiferent de cine solicita/invoca
renuntarea/suspendarea/neprestarea/anularea rezervarii/achizitiei serviciului unic de calatorie sau
de motivele renuntarii/suspendarii/neprestarii/anularii, inclusiv in cazul
renuntarii/suspendarii/neprestarii/anularii sau imposibilitatii de prestare pe motiv de forta majora sau
caz fortuit, Calatorul are obligatia de a plati AGENTIEI Remuneratia, respectiv AGENTIA are dreptul
de a retine Remuneratia din sumele achitate de catre Calator, fara a fi necesara interventia
instantelor de judecata.
2.2.5. Procesarea si confirmarea rezervarii se va efectua de AGENTIE, in limita disponibilitatii, in
termen de 5 zile calendaristice de la data incasarii contravalorii sumelor solicitate/facturate
Calatorului.
2.2.6. Dvs. aveti obligatia sa ne furnizati datele corespunzatoare de contact la care puteti fi
contactati in orice moment (numarul de telefon/numarul de telefon mobil si adresa de e-mail). Este
responsabilitatea Dvs. sa va asigurati ca adresa de e-mail indicata este corecta si ca aveti acces si
va verificati in mod regulat adresa de e-mail furnizata. Este responsabilitatea Dvs. sa va asigurati ca
numerele de telefon furnizate sunt corecte, impreuna cu prefixul de tara si cu prefixul local si ca
puteti fi contactat in permanenta la cel putin unul dintre numerele de telefon indicate in rezervare.
TOP TRAVEL OFFICE nu isi asuma raspunderea pentru daunele care decurg din faptul ca nu ati
respectat cerintele mentionate mai sus.
2.2.7. In cazul in care o persoana, face rezervarea in numele unuia sau mai multor Calatori, se
considera ca aceasta persoana este imputernicita de respectivele persoane sa le reprezinte
interesele si accepta prezentele Conditii generale atat in nume propriu, cat si in numele Calatorilor
indicati in rezervare si se obliga sa le aduca la cunostinta acestora din urma toate informatiile
necesare, puse la dispozitie de AGENTIE.
2.2.8. In plus, in cazul in care detaliile de contact ale persoanei de la pct. 2.2.7, care a facut
rezervarea in numele Dvs., sunt indicate in rezervarea Dvs., sunteti de acord ca aceasta persoana:
(a) va fi raspunzatoare pentru primirea si retransmiterea oricaror comunicari/oricarei corespondente
(inclusiv modificari, amendamente si anulari) din partea Noastra sau a Furnizorilor/Prestatorilor de
servicii in legatura cu rezervarea catre toti Calatorii indicati in rezervare; si
(b) va informa Calatorii in legatura cu orice notificari care afecteaza rezervarea, transmise de Noi
persoanei care face rezervarea. In plus, confirmati ca, in cazul in care nu ne transmiteti instructiuni
contrare, vom presupune ca persoana care face rezervarea detine acordul fiecarui Calator de a
primi orice suma rambursata si, daca se aplica, cheltuieli sau compensatii datorate si platibile in
baza rezervarii.
2.2.9. Prin acceptarea prezentelor Conditii generale, se considera ca persoana care face rezervarea
este imputernicita de Dvs., respectiv ca Dvs. si aceasta persoana accepta si este de acord cu
utilizarea si prelucrarea atat de catre Noi, cat si de catre Furnizori/Prestatori a oricaror date cu
caracter personal furnizate noua, in scopurile mentionate in Politica privind protectia datelor
personale – (https://www.balneomedica.ro/politica-de-confidentialitate ).
2.2.10. Dvs. trebuie sa ne furnizati numele complet, asa cum apare in actul de identitate (Carte de
identitate, Pasaport) care va fi utilizat pentru calatorie. In caz contrar, Dvs. va asumati intreaga
responsabilitate, inclusiv pentru plata unor taxe/costuri suplimentare, pentru corectarea/schimbarea
numelui Calatorului, valoarea acesteia fiind stabilita de fiecare Furnizor/Prestator in parte.
2.2.11.
a) Plata serviciilor de călătorie interne cu tichete de vacanta (cu locul de desfășurare în
România) se face respectând prevederile O.U.G. nr. 8/2009, a normelor metodologice și
anexelor la acestea. În cazul în care călătorul renunță la pachetul de servicii de călătorie
achiziționat cu vouchere de vacanță, Agenția ii poate oferi acestuia un pachet de servicii de
călătorie la o valoare egala sau mai mare, față de pachetul achiziționat initial, din care au
fost scăzute penalitățile aferente, cu plata diferenței de preț.
b) Conform O.U.G. nr. 8/2009, în cazul anularii definitive a serviciilor de călătorie, agenția de
turism nu poate restitui călătorului voucherele de vacanță sau contravaloarea acestora în
bani. Voucherele de vacanță (in format fizic – hartie) pot fi restituite călătorului de către
agenția de turism, în cazul renunțării definitive la pachetul de servicii de călătorie, doar dacă
acestea nu au fost expediate emitentului de vouchere de vacanță, conform procedurii legale
stabilite prin H.G. nr. 215/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea
voucherelor de vacanță. In cazul renunțării definitive la pachetul de servicii de călătorie
achitat cu un card pentru vouchere de vacanta, sumele folosite nu pot fi restituite in numerar
conform procedurii legale amintite mai sus.
c) Serviciile de călătorie, care pot fi achiziționate pe baza voucherelor de vacanță, cuprind
servicii de cazare (minim și care sunt obligatorii conform actelor normative mai sus amintite),
alimentație publică, transport, tratament balnear, agrement, toate avand locul de desfășurare
teritoriul României.
d) Creditul de calatorie aferent voucherului primit pentru anularea pachetului de servicii se
poate folosi pentru achizitia de pachete de servicii de calatorie pe parcursul perioadei
mentionate in Voucher.
e) În cazul în care călătorul doreste achizitionarea de servicii de calatorie a caror valoare este
mai mare decat valoarea voucherului – credit de calatorie, față de serviciile achiziționate
initial si pentru care a fost emis creditul de calatorie, acesta va achita plata diferenței de preț,
respectand prevederile cuprinse in prezentul contract.
f) In cazul renuntarii definitive la serviciile achizitionate/modificarii serviciilor achizitionate si
achitate folosind creditul de calatorie aferent voucherului primit pentru anularea pachetului
din anul 2020 – 2021 si aplicarii de penalitati (daca este cazul), suma ramasa, in urma
deducerii penalitatilor din credit, nu este rambursabila, aceasta putand fi folosita pana la
consumare pentru alte rezervarii de produse din portofoliul Top Travel Office, pentru calatorii
efectuate cel tarziu pana la sfarsitul anului 2022.
2.2.12. Conditiile si Graficul de plati:
A. Conditile si Graficul de plati pentru Serviciul unic de calatorie in Romania:
Servicii unice de calatorie in Romania – oferte standard, in limita locurilor disponibile, pentru
serviciile de Cazare – Cazari interne, cu sau fara masa si cu sau fara tratament, cu sau fara alte
servicii, furnizate de Furnizorul/Prestatorul cazarii (include si cazarile plus servicii de tip excursii
locale cumparate de la Furnizorul/Prestatorul serviciilor de cazare de baza):
– 30 – 50% avans din pret la momentul rezervarii, iar diferenta de plata finala se achita pana cu cel
tarziu 30 de zile calendaristice inainte de data inceperii sejurului;
– 100% avans din pret la momentul rezervarii, pentru rezervari realizate cu mai putin de 30 de zile
calendaristice inainte de data inceperii sejurului;
Servicii unice de calatorie in Romania – oferte speciale de tip Inscrieri Timpurii, Early booking,
Craciun, Revelion, Paste, altele, cu termen de plata integrala special indicat de Furnizor/Prestator, in
limita locurilor disponibile, pentru serviciile de Cazare – Cazari interne, cu sau fara masa si cu sau
fara tratament, cu sau fara alte servicii, furnizate de Furnizorul/Prestatorul cazarii (include si cazarile
plus servicii de tip excursii locale cumparate de la Furnizorul/Prestatorul serviciilor de cazare de
baza):
– 30 – 50% avans din pret la momentul rezervarii, iar diferenta de plata finala se achita pana cel
tarziu la data stabilita ca termen de plata integrala a ofertei (data de expirare a ofertei speciale);
Servicii unice de calatorie in Romania – oferte tip la cerere (rezervari la Furnizori/Prestatori
care nu se regasesc in oferta de baza TOP TRAVEL OFFICE; rezervari la Furnizori/Prestatori din
oferta de baza TOP TRAVEL OFFICE, daca Prestatorul/Furnizorul impune conditii speciale de plata
pentru aceste rezervari) – locuri la cererea Calatorului, pentru serviciile de Cazare – Cazari interne,
cu sau fara masa si cu sau fara tratament, cu sau fara alte servicii, furnizate de
Furnizorul/Prestatorul cazarii (include si cazarile plus servicii de tip excursii locale cumparate de la
Furnizorul/Prestatorul serviciilor de cazare de baza):
– 100% avans din pret la momentul rezervarii.
B. Conditiile si Graficul de plati pentru Servicii unice de calatorie – in afara Romaniei:
Conditiile de plata sunt specificate in Cererea de rezervare sau dupa caz, in oricare alt document
inmanat/transmis Dvs. de catre AGENTIE.
2.2.12. In cazul in care in Cererea de rezervare sau dupa caz, in oricare alt document
inmanat/transmis Dvs. de catre AGENTIE sunt prevazute alte conditii de plata decat cele de la p.
2.2.11, intotdeauna se aplica exclusiv conditiile din Cererea/documentul inmanat/transmis Dvs.
2.3. Anularea/renuntarea sau modificarea rezervarilor. Taxa de modificare.
2.3.1. Daca doriti sa aduceti modificari rezervarii, in functie de momentul solicitarii modificarii, vi se
va aplica de catre AGENTIE una din urmatoarele politici:
a) vi se poate solicita plata unui tarif suplimentar pentru modificare (denumit in continuare „taxa de
modificare”), valoarea acestuia fiind stabilita dupa caz de AGENTIE si/sau de fiecare
Furnizor/Prestator in parte;
Taxa de modificare, pentru orice fel de modificare adusa Serviciului unic de calatorie initial si care
nu afecteaza in mod semnificativ serviciile rezervate initial, cum ar fi de exemplu, enumerarea
nefiind exhaustiva: schimbare nume, schimbare tip de camera, schimbare servicii de masa,
prelungirea sau diminuare perioadei de sejur etc. este de 100 RON/Adult/rezervare si se adauga la
taxele impuse de catre Furnizor/Prestator.
b) avansul sau Pretul total care l-ati platit pentru serviciile unice de calatorie nu vor mai fi
rambursate, cu aplicarea conditiilor de la p. 2.3.2. de mai jos.
2.3.2. In caz de modificare/anulare/renuntare la rezervare, in functie de momentul
modificarii/anularii/renuntarii, AGENTIA poate sa va retina Dvs. avansul sau Pretul total pe care
le-ati platit pentru servicii ca penalizare pentru modificarea/anularea/renuntarea la serviciile initiale,
fara a fi necesara interventia instantelor de judecata, dupa cum urmeaza:
A. Penalizari pentru Servicii unice de calatorie in Romania:
Servicii unice de calatorie – oferte standard, in limita locurilor disponibile, pentru serviciile de
Cazare – Cazari interne, cu sau fara masa si cu sau fara tratament, cu sau fara alte servicii, furnizate
de Furnizorul/Prestatorul cazarii (include si cazarile plus servicii de tip excursii locale cumparate de
la Furnizorul/Prestatorul serviciilor de cazare de baza):
a) 30 – 50% din pret pentru modificari/renuntari/anulari efectuate pana cu 30 de zile calendaristice
inainte de data inceperii sejurului;
b) 100% din pret pentru modificari/renuntari/anulari in intervalul 29 – 0 zile calendaristice inainte de
data inceperii sejurului si/sau neprezentare;
Servicii unice de calatorie – oferte speciale de tip Inscrieri Timpurii, Early booking, Craciun,
Revelion, Paste, altele, cu termen de plata integrala special indicat de Furnizor/Prestator, in limita
locurilor disponibile, pentru serviciile de Cazare – Cazari interne, cu sau fara masa si cu sau fara
tratament, cu sau fara alte servicii, furnizate de Furnizorul/Prestatorul cazarii (include si cazarile plus
servicii de tip excursii locale cumparate de la Furnizorul/Prestatorul serviciilor de cazare de baza):
a) 30 – 50% din pret pentru modificari/renuntari/anulari efectuate pana la data stabilita ca termen de
plata integrala a ofertei (data de expirare a ofertei speciale);
b) 100% din pret pentru modificari/renuntari/anulari dupa data stabilita ca termen de plata integrala
a ofertei (data de expirare a ofertei speciale);
Servicii unice de calatorie – oferte tip la cerere (on request – rezervari la Furnizori/Prestatori care
nu se regasesc in oferta de baza TOP TRAVEL OFFICE; rezervari la Furnizori/Prestatori din oferta
de baza TOP TRAVEL OFFICE, daca Prestatorul/Furnizorul impune conditii speciale de penalizare
pentru aceste rezervari) – locuri la cererea Calatorului, pentru serviciile de Cazare – Cazari interne,
cu sau fara masa si cu sau fara tratament, cu sau fara alte servicii, furnizate de
Furnizorul/Prestatorul cazarii (include si cazarile plus servicii de tip excursii locale cumparate de la
Furnizorul/Prestatorul serviciilor de cazare de baza):
– 100% din pret pentru modificari/renuntari/anulari din momentul rezervarii;
B. Penalizari pentru Servicii unice de calatorie in afara Romaniei:
Conditiile de penalizare si cuantumul acestora sunt specificate in Cererea de rezervare sau
dupa caz, in oricare alt document inmanat/transmis Dvs. de catre AGENTIE.
In cazul in care in documentele inmanate/transmise Dvs. (dupa caz, confirmarea de rezervare,
detalii rezervare, cererea de rezervare etc.) sunt prevazute alte conditii de penalizare decat cele
mentionate mai sus, intodeauna prevaleaza si se aplica exclusiv penalizarile trecute in documentele
primite de Dvs.
2.3.3. Modificarea sau renuntarea/anularea oricarui Serviciu unic de calatorie contractat de catre
Calatori in mod direct de la alti Furnizori/Prestatori si nementionat in documentele
inmanate/transmise Calatorilor (dupa caz, confirmarea de rezervare, detalii rezervare, cererea de
rezervare etc.), cade in responsabilitatea directa si exclusiva a Calatorilor.
2.3.4. In situatia achizitionarii unui produs de tip croaziera, linia de croaziera poate modifica, din
motive ce tin de siguranta navigarii, numarul cabinei si locatia acesteia pe punti (o punte inferioara,
una superioara, mai spre pupa sau spre prova etc.), doar cu o cabina de aceeasi categorie ca cea
rezervata initial, caz in care calatorul nu va fi despagubit in niciun mod, avand in vedere ca este
vorba de acelasi tip de cabina ca si cel rezervat. AGENTIA nu poarta nici o raspundere fata de
calator pentru modificarile de orice fel efectuate de catre linia de croaziera.
2.4. Informatii generale privind regimul pasapoartelor si al vizelor. Alte informatii necesare
calatoriei.
2.4.1. Pentru calatoria Dvs. in tari membre ale Uniunii Europene aveti nevoie de un pasaport simplu
sau pasaport simplu electronic valabil cel putin 6 luni de la data terminarii calatoriei sau de Carte de
Identitate valabila. Pentru calatoria Dvs. in tari care nu sunt membre ale Uniunii Europene aveti
nevoie de pasaport simplu valabil cel putin 6 luni de la data terminarii calatoriei. Deoarece multe tari
impun restrictii legate de calatoria pe baza pasapoartelor simple temporare, nu recomandam
utilizarea acestui tip de pasaport. Pentru informatii complete legate de tarile pentru care accesul se
face pe baza de viza turistica sau de tranzit va rugam sa va adresati unuia dintre consultantii de
turims Top Travel Office. AGENTIA nu isi asuma nici o responsabilitate pentru nerespectarea de
catre Dvs. a conditiilor mentionate mai sus sau in cazul in care actele Dvs. de identitate (Cartea de
identitate, pasaportul, permisul de conducere etc.) sunt necorespunzatoare sau incomplete.
2.4.2. Daca pentru efectuarea calatoriei este necesara indeplinirea de catre Calator a unor
formalitati suplimentare (de exemplu calatoria impreuna cu minori, situatia in care numele
Calatorului este schimbat ca urmare a casatoriei/desfacerii ei, formalitati legate de pasaport si vize,
formalitati legate de sanatate, cum ar fi: vaccinari, obligatia efectuarii unor teste pentru infectia cu
COVID-19 si prezentarea rezultatelor acestor testari etc.), Calatorul are obligația de a indeplini toate
cerintele legale. Pentru o informare optima, AGENTIA recomanda cetatenilor romani consultarea
site-ului Politiei de Frontiera: https://www.politiadefrontiera.ro si a site-ului Ministerului Afacerilor
Externe a Romaniei: http://www.mae.ro/node/1422, pentru informații complete privind Regimul de
calatorie in strainatate, cat si in ceea ce priveste conditiile de calatorie/intrare pe teritoriul tarii/tarilor
de destinatie. In cazul in care Calatorul nu isi respecta obligatia de a se informa cu privire la
formalitatile suplimentare necesare in vederea efectuarii calatoriei, care nu sunt in sarcina
AGENTIEI (de exemplu, in cazul calatoriei cu minori, imputernicire din partea parintelui sau
reprezentantului legal ce nu il insoteste, obligatia obtinerii vizei, obligatia de a avea pasaport sau/si
carte de identitate sau orice alte documente suplimentare, obligatia vaccinarii, obligatia efectuarii
unor teste pentru infectia cu COVID-19 si prezentarea rezultatelor acestor testari – enumerarea fiind
exemplificativa), AGENTIA este exonerata de orice raspundere in cazul imposibilitatii efectuarii
calatoriei.
2.4.3. Calatorul este obligat sa prezinte la receptia unitatii hoteliere actele sale de identitate, precum
si documentul de calatorie eliberat de AGENTIE (voucher, bilet de odihna si/sau de tratament etc.),
in vederea acordarii serviciilor de calatorie. In cazul in care Calatorul beneficiaza de bilete de odihna
si tratament, este obligat sa prezinte la receptia unitatii hoteliere bilet de trimitere de la medicul de
familie si dovada platii contributiilor pentru asigurari sociale, la zi.
2.4.4. Se recomanda Calatorilor contactarea AGENTIEI cu 24 de ore inainte de plecare pentru
reconfirmarea detaliilor de imbarcare (orar de zbor, loc de imbarcare etc.).
2.4.5. In cazul sejururilor de odihna si/sau de tratament cu locul de desfasurare in Romania,
Calatorul are obligatia sa respecte programul de acordare a serviciilor: cazarea se face la ora 18,00
a zilei de intrare si se termina, de regula la ora 10:00 a zilei de iesire inscrise pe documentele de
calatorie (voucher, biletul de odihna si/sau de tratament, bilet de excursie etc.). Eventualele costuri
suplimentare generate de neeliberarea spatiilor de cazare pana cel tarziu la orele specificate mai
sus cad in sarcina exclusiva a Calatorului.
2.4.6. In cazul sejururilor cu locul de desfasurare in afara Romaniei, Calatorul are obligatia sa
respecte programul de acordare a serviciilor: de regula, o zi hoteliera/noapte de cazare incepe cel
mai devreme la ora 14:00 a zilei de intrare si se termina a doua zi pana la ora 12:00. Indiferent la ce
ora are loc cazarea in acest interval orar se considera a fi consumata o zi hoteliera/noapte de
cazare. Eventualele costuri suplimentare generate de solicitarea cazarii mai devreme si/sau
neeliberarea spatiilor de cazare pana cel tarziu la orele specificate mai sus cad in sarcina exclusiva
a calatorului. De asemenea, sosirea la unitatea de cazare dupa ora 18:00 trebuie anuntata in
prealabil.
2.4.7. Repartizarea camerelor se face strict de catre unitatea de cazare/hotelier in functie de criteriile
proprii si de disponibilitatea din momentul cazarii, astfel incat nu se pot garanta numarul camerei,
etajul si/sau amplasarea, cu exceptia cazurilor in care se specifica in mod expres acest aspect.
2.4.8. In cazul in care un Calator angajeaza serviciului unic de calatorie pentru un numar mai mare
de Calatori, conditiile prezentului document se extind in mod automat asupra intregului grup pentru
care au fost achitate acestea..
2.4.9. Calatorul este obligat sa foloseasca mijloacele de transport, camera de hotel si bunurile din
dotarea acestora ca un bun proprietar si potrivit destinatiei lor. AGENTIA nu se face vinovata de
eventualele pagube produse sau vatamari suferite de calator ca urmare a nerespectarii acestui
alineat.
2.4.10. Calatorul are obligatia sa respecte locul, data si ora plecarii atat la dus, cat si la intors. Toate
cheltuielile si daunele produse ca urmare a nerespectarii de catre Calator a prevederilor privind
locurile de plecare si orarele vor fi suportate de catre acesta.
2.4.11. In cazul in care calatorul care a intrat pe teritoriul statului in care se realizeaza Serviciul unic
de calatorie refuza sa se mai intoarca in Romania si autoritatile din tara respectiva fac cheltuieli de
orice natura cu acesta, Calatorul respectiv are obligatia de a suporta toate aceste cheltuieli.
2.4.12. Pentru calatoria Dvs. in strainatate va recomandam incheierea unei asigurari medicale
valabila pe perioada deplasarii indiferent de tara pe care o vizitati, precum si a unei asigurari storno
privind riscul anularii serviciilor.
.
2.4.13. Calatorul este obligat sa achite la receptia unitatii hoteliere taxa de statiune, taxa de
salubritate, precum si alte taxe locale, fara a putea pretinde despagubiri sau returnarea sumelor de
la AGENTIE.
3. PRECIZARI PRIVIND SERVICIILE DE CALATORIE:
3.1. Daca, dupa alegerea si efectuarea platii pentru un Serviciu unic de calatorie, rezervati un
Serviciu asociat suplimentar pentru calatoria sau vacanta Dvs. prin intermediul Nostru, NU veti
beneficia de drepturile care se aplica pachetelor de servicii de calatorie in temeiul Ordonantei
Guvernului nr. 2/2018.
Prin urmare, TOP TRAVEL OFFICE nu va fi raspunzatoare pentru executarea corespunzatoare a
acestor Servicii unice de calatorie individuale, decat in situatia in care executarea
necorespunzatoare sau neexecutarea serviciului unic de calatorie si/sau serviciul de calatorie
asociat se datoreaza culpei exclusive a AGENTIEI.
In cazul unor probleme, va rugam sa contactati Furnizorul/Prestatorul de Serviciul unic de calatorie
relevant.
3.2. Daca rezervati orice Serviciul unic de calatorie suplimentar in cadrul aceleiasi vizite sau al
aceluiasi contact cu TOP TRAVEL OFFICE, Serviciile unice de calatorie vor deveni parte a unui
Serviciu de calatorie asociat . In acest caz, conform dreptului UE, TOP TRAVEL OFFICE detine
protectie pentru a restitui platile Dvs. catre TOP TRAVEL OFFICE pentru servicii neprestate din
cauza insolventei TOP TRAVEL OFFICE. Va rugam sa retineti ca acest lucru nu inseamna
restituirea in cazul insolventei Furnizorului/Prestatorului de Serviciu unic de calatorie relevant.
Aceasta protectie in caz de insolventa a TOP TRAVEL OFFICE nu acopera contractele cu alte parti
decat TOP TRAVEL OFFICE, care pot fi executate in ciuda insolventei TOP TRAVEL OFFICE.
4. RECLAMATII
1.1. Prin reclamație se înțelege sesizarea scrisă (cererea, solicitarea, plângerea etc.), adresată
Agenției de turism TOP TRAVEL OFFICE (denumită în continuare AGENȚIA) de către consumator,
privind neprestarea serviciilor de călătorie, ori constatarea unei neconformități în legătură cu
calitatea și/sau prestarea serviciilor de călătorie achiziționate de consumator de la sau prin
intermediul TOP TRAVEL OFFICE..
1.2. Orice consumator de servicii de călătorie – persoană fizică, poate adresa o reclamație privind
activitatea directă a TOP TRAVEL OFFICE și/sau activitatea/conduita comercială a
furnizorilor/prestatorilor de servicii de călătorie sau a agențiilor de turism organizatoare, a căror
servicii de călătorie au fost intermediate de TOP TRAVEL OFFICE.
1.3. În cazul în care reclamația se referă la intermedierea de către TOP TRAVEL OFFICE a
serviciilor de călătorie (cum ar fi de ex. în cazul achiziționării separate de către consumator a
biletelor de transport, serviciilor de cazare, rent-a-car, altor servicii turistice, etc.), consumatorul se
poate adresa cu reclamația fie direct furnizorului/prestatorului serviciilor de călătorie fie poate
depune reclamația la TOP TRAVEL OFFICE. În această ultimă situație, TOP TRAVEL OFFICE, în
calitate de agenție de turism intermediară, va transmite furnizorului/prestatorului sau agenției de
turism organizatoare, fără întârzieri nejustificate, reclamația depusă.
1.4. TOP TRAVEL OFFICE insa nu poarta nici o răspundere pentru nesoluționarea sau soluționarea
nefavorabilă a reclamațiilor adresate direct prestatorilor/furnizorilor sau agenției de turism
organizatoare, privind serviciile de călătorie intermediate de AGENȚIE, decat in situatia in care
executarea necorespunzatoare sau neexecutarea serviciului unic de calatorie se datoreaza culpei
exclusive a AGENTIEI.
5. DISPOZITII FINALE
5.1. In toate cazurile in care Cererea Serviciului Unic de Calatorie sau dupa caz, oricare alt
document inmanat/transmis Dvs. de catre AGENTIE, care este parte integranta a prezentelor
Conditii generale, cuprinde alte prevederi care sunt in neconcordanta cu prevederile prezentelor
Conditii generale, prevederile Notificarii de rezervare/documentului inmanat/transmis Dvs. vor
prevala.
5.2. Litigiile aparute intre parti se rezolva pe cale amiabila in caz contrar partile inteleg sa se
adreseze instantelor de judecata competente.
5.3. Prevederile prezentelor Conditii generale vor fi interpretate conform legilor din Romania.
5.4. Prezentele Conditii intra in vigoare si se aplica rezervarilor Serviciilor unice de călătorie
efectuate incepand cu data de 25.10.2021.
Agentie, Calator,
TOP TRAVEL OFFICE

Deschide chat
Ai nevoie de ajutor?
Salutare
Cu ce te pot ajuta?
Call Now ButtonREZERVARE PRIN TELEFON!